Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Şirket Türünüzü Belirlerken Ticari Faaliyetinizi Göz Önünde Bulundurun

Çeşitli iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler ister şahıs ister limited ya da anonim olmak üzere bir şirket kurmalı ve ticari faaliyetlerini bir şirket çatısı altında sürdürmelidirler. Ülkemizde ticari faaliyette bulunmak isteyen girişimcilerin en çok tercih ettiği şirket türlerinin başında limited şirket ve anonim  şirket gelir. Bu nedenle limited şirket kurmak ve anonim şirket kurmak için gereken belgeler ve izlenmesi gereken süreçler girişimcilerin merak ettikleri konular arasında ilk sıralardadır. Ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için bir şirket kurmak isteyen girişimcilerin, şirket türünü belirlerken dikkat etmesi gereken noktaların başında sürdürmek istedikleri ticari faaliyetin türü, özellikleri ve elde edilmesi planlanan gelir miktarı gelir.

Limited Şirket Kurmak İçin Hangi Adımlar İzlenmeli?

Ticari faaliyette bulunma amacıyla bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelerek limited şirket kurması mümkündür. Sermayesi esas sermaye paylarının toplamından oluşan limited şirket kurmak için asgari 10.000 TL sermayeye ihtiyaç vardır. Ortakların ortaklık hakkı 25 ya da 25’in katları şeklinde düzenlenen eşit ya da belirli paylarla gösterilir.

Limited şirket kurmak için sermaye konulması zorunludur. Ortakların sermaye olarak emeklerini ya da ticari itibarlarını koyması söz konusu olamaz. Limited şirketlerin hisse senedi ya da tahvil çıkarma yetkisi yoktur. Ortakların  şirketin borçları karşısındaki yükümlülüğü şirket kuruluşu sırasında taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Bunun dışında limited şirket ortaklarının, şirket borçları karşılığında herhangi bir kişisel sorumluluğu bulunmamaktadır.

Limited şirket kuruluşu belirli belgelerin ibrazını ve prosedürlerin tamamlanmasını gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanabilmesi için ilk adım deneyimli bir muhasebeci seçilmesi olmalıdır. Daha sonra limited şirket kurmak için ibraz edilmesi gereken bilgilerin ve belgelerin hazırlanması sürecine geçilebilir.

Limited şirket kurmak için öncelikle şirketin ana sözleşmesi hazırlanır. Vergi dairesi ve banka süreçleri tamamlanır. Ticaret sicil kaydı oluşturulur. Vekalet ve beyanname ile ilgili işlemlerin yapılmasının ardından vergi dairesi bildirimi, oda kayıt ve belediye işlemleri gerçekleştirilir.

Muhasebeci ya da mali müşavirlerin rolü yalnızca şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi ile sınırlı değildir. Bunun yanı sıra şirket kuruluşunun ardından vergi ve SSK işlemlerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi de muhasebeci ya da mali müşavirlerin sorumluluğundadır. 

Limited Şirket Kuruluşunda İstenen Evraklar

Limited şirket kuruluşu sırasında gerçek ya da tüzel kişilerden bazı evrakları ibraz etmeleri istenir. Söz konusu evraklar şu şekildedir:

 • Limited şirket kuruluşu bildirim formu,
 • Şirket ortaklarının vesikalık resimleri ve kimlik fotokopileri,
 • Şirket ortaklarına ait ikişer adet ikametgah belgesi,
 • Oda kayıt beyannameleri,
 • Kurulacak şirketin temsilcisini ve müdürünü gösteren belge,
 • Noter huzurunda düzenlenen limited şirket esas sözleşmesi,
 • Şirket kuruluş sermayesinin yatırıldığına dair dekont,
 • Şirket kuruluşunun yapılacağı işyerinin kira sözleşmesi,
 • Şirketin ortaklık paylarını ve sermaye oranlarını gösteren belge.

Limited şirket kuruluşu için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra mali müşavir tarafından şirket ana sözleşmesi hazırlanır. Şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Şirket unvanı ve adresi,
 • Ortakların payları ve sermaye miktarı,
 • Şirket müdürünün ya da müdürlerinin adı, soyadı, unvanı ve vatandaşlık bilgileri,
 • Şirketin işletme konusu,
 • İlan şekilleri.

Bu bilgilerin eksiksiz bir şekilde yer aldığı limited şirket ana sözleşmesi hazırlanarak MERSIS sistemine giriş yapılmasıyla birlikte MERSIS numarası alınır. Alınan MERSIS numarası, limited şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra vergi kimlik numarası olarak kullanılır. Şirketin kuruluşunu izleyen iki yıl içinde şirket sermayesinin şirket hesabına yatırılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Limited şirket kurmak için tamamlanması gereken diğer bir adım aşağıda sıralanan belgelerin ticaret siciline ibrazıdır:

 • MERSIS sistemi üzerinden alınan ekran çıktısı,
 • Oda kaydı ve bu işlem sırasında verilen beyanname,
 • Rekabet Kurumu ödemesine ilişkin banka dekontu,
 • Şirket kuruluş işlemleri için gereken vekaletname,
 • Şirket ortaklarına ilişkin bilgileri gösteren bilgi formu,
 • 3 adet şirket kuruluşu başvuru formu.

Gerekli başvuru aşaması tamamlandıktan sonra tescil yazısı, faaliyet bölgesi ve sicil tasdiknamesi alınarak şirket defterleri temin edilir ve noterdeki tasdik süreci tamamlanır. Tescil sürecinin tamamlanması limited şirket kuruluşu işlemlerinin de tamamlandığı anlamına gelir. 

Limited şirket kuruluşunun ardından, şirket müdürü noterden imza sirküsünü çıkartır. Bu belgenin alınması, şirket müdürü tarafından yapılacak işlemlerin tümünde gerekli olduğundan çok önemlidir.

Limited şirket kuruluşunun tescil edilmesinin ardından mali müşavir tarafından vergi dairesine bildirim yapılır. Bildirim sırasında;

 • Kira kontratı,
 • Tescil yazısı,
 • Şirket ortaklarının ikametgah, kimlik belgesi ve noter onaylık kimlik örnekleri,
 • Sicil tasdiknamesi,
 • Açılış bildirimi ibraz edilmelidir. Bu belgeler ibraz edilerek başvuruda bulunulduktan sonra vergi dairesi memurları yoklama ve tescil işlemlerini tamamlar. Ve yoklama fişi verilir.

Limited şirket kurmak için gereken maliyet; vergi dairesi, noter, mali müşavir, Rekabet Kurulu ve ticaret odası kayıt masraflarına bağlı olarak belirlenir.